استخدام بخش اداری

لطفاً رزومه کاری خود را طبق فرم روبرو تکمیل نمایید، سپس فرم زیر تکمیل نموده و رزومه خوذ را آپلود نموده و ارسال کنید