بازدید مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

بازدید مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شرکت پتروآیریک