بازدید مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره فرآورده های نفتی ایران

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به همراه اعضای هیئت مدیره از جایگاه های زنجیره ای استان اصفهان بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، طرح احداث جایگاه های زنجیره ای به صورت پایلوت، اولین بار در منطقه اصفهان انجام شد که تاکنون ۱۷ جایگاه کوچک زنجیره ای توسط شرکت پتروآیریک در اصفهان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است.