سوخت رسان سیار در بحران برف

سوخت رسانی سیار به خودروهای مانده در برف ،مسیر تهران – البرز