سیستم بازیافت بخارات سوخت (کهاب)

شرکت کهاب گستران آیریک

  • تولیدکننده دستگاه های بازیافت بخارات سوخت Stage I , II , III ,

 

Stage I

جمع آوری بخار حاصل از تخلیه نفتکش وعملیات بازیافت بخار سوخت و انتقال گازهای باقی مانده به مخزن

 

Stage II

جمع آوری بخـار بنـزین متصـاعد شــده ازباک خودرو و انتقال آن به مخزن زیرزمینی جایگاه

Stage III

بازیافت بخارجمع آوری شده و انتقال بنزین مایع استحصال شده به مخزن جایگاه

Full stage

1- جمع آوری بخار بنزین متصاعد شده از ونت خروجی مخازن جایگاه در حین تخلیه سوخت توسط تانکر

2- جمع آوری بخار بنزین متصاعد شده از باک خودرو و انتقال آن توسط پمپ وکیوم شده به مخزن زیر زمینی جایگاه

3- بازیافت بخار جمع آوری شده و انتقال بنزین مایع استحصال شده به مخزن جایگاه