سیستم کنترل مرکزی

- قابلیت کنترل و نظارت تصویری از جایگاه ها و اپراتورها
- مدیریت یکپارچه خرید و فروش سوخت جایگاه ها و موجودی مخازن
- مدیریت موجودی مخازن و نقطه سفارش خرید سوخت جایگاه ها
- گزارش گیری لحظه ای
- مشاهده ، کنترل و گزارش گیری لحظه ای و دوره ای فروش سوخت به تفکیک جایگاه
- الویت دهی جایگاه ها
- اولویت بندی جایگاه ها بر اساس موجودی مخازن و پیش بینی فروش جهت تخلیه سوخت
- نظارت تصویری
- نظارت تصویری بر عملکرد اپراتور در راستای تکریم ارباب رجوع
- کنترل در لحظه ترابری سوخت از انبار نفت تا جایگاه