مسعود فرقدانی

رئیس هیئت مدیره


داوود خلیلی

نایب رئیس هیئت مدیره


سعید مهرعلیان

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت


سعید جمالی

قائم مقام مدیر عامل


احسان جعفر طیاری

مدیر برند