سیستم بازیافت بخارات سوخت (کهاب)

شرکت کهاب گستران آیریک

  • تولیدکننده دستگاه های بازیافت بخارات سوخت Stage I , II , III ,

 

Stage I

جمع آوری بخارات حاصل از تخلیه نفتکش وعملیات بازیافت بخار سوخت و انتقال گازهای باقی مانده به مخزن

 

Stage II

جمع آوری بخـارات بنـزین متصـاعد شــده ازباک خودرو و انتقال آن به مخزن زیرزمینی جایگاه

Stage III

بازیافت بخارات جمع آوری شده و انتقال بنزین مایع استحصال شده به مخزن جایگاه

Full stage

جمع آوری بخارات بنزین متصاعد شده از ونت خروجی مخازن جایگاه در حین تخلیه سوخت توسط تانکر

جمع آوری بخارات بنزین متصاعد شده از بک خودرو و انتقال آن توسط پمپ وکیوم شده به مخزن زیر زمینی جایگاه رانامیده می شود.

بازیافت بخارات جمع آوری شده و انتقال بنزین مایع استحصال شده به مخزن جایگاه را نامیده می شود.