شرکت pido®
ماشین های سوخت رسان سیار و سامانه درخواست و دریافت سوخت ( اپلیکیشن pido )